SÆTREBAKKEN FELT B1

Program Detaljregulering boliger
Størrelse Planområde ca. 60,5dda. 55 boliger
Plassering Asker kommune, tidligere Hurum
Status 2. gangs behandling regulering juni 2024

Arkitekt Marlow Arkitekter AS
Byggherre Sætre Bruk AS
Entreprenør ?

Hoveddelen av planområdet er i kommuneplan for Asker (Hurum) avsatt til boligområde B1. Planområdet omfatter også eksisterende boligeiendommer nordøst i planområdet.

Planområdet ligger ca 1km sydvest for Sætre sentrum mellom fylkesvei Sætrebakken og naturområde langs Sætreelva vest for planområdet, med forholdsvis kort avstand til skoler og barnehager.

Bebyggelsen er vist med 55 boenheter i 2 hovedfelt med rekkehus, lavblokk og terrassert lavblokk. En gang- og sykkelvei går gjennom området og forbinder boligfeltene med strøkslekeplass og videre mot krysningspunkt til gang- og sykkelvei langs Sætrebakken.

38 boenheter er planlagt i rekkehus med boareal på 130-160 m2 BRA. 11 leiligheter i en terrassert lavblokk er planlagt som 3-roms leiligheter på ca 70m2 BRA, mens 6 leiligheter i en lavblokk er planlagt som 2-roms leiligheter på ca 50m2 BRA.

Bebyggelsen består av 4 hovedtyper rekkehus i 2-3.etasjer tilpasset variasjon i terreng og orientering, og er utformet med en kombinasjon av saltak, pulttak og flate tak for å skape variasjon i bebyggelsen. Fasademateriale skal i hovedsak være naturfarget tre, med noe innslag av mur og fargesatte elementer.