OBERST ANGELLS VEI 3A

Program Bolig (enebolig og garasje)
Type Nybygg
Størrelse 160m2 bruksareal bolig
Plassering Holmenkollen, Oslo
Status Rammetillatelse 2023

Arkitekt Marlow Arkitekter
Byggherre Eplehagen Eiendom
Entreprenør Ikke bestemt

Eiendommen ligger i et villastrøk like ved Holmenkollen t-banestasjon, og utgjør en relativt godt synlig del av åssidens profil. Tomta er utfordrende på flere måter, noe antall avslåtte byggesøknader i kommunen vitner om: Den er liten med begrenset utnyttelsesmulighet; den skråner bratt mot sør; en adkomstvei deler tomta i to; vann- og avløpsledninger ligger på tvers av eiendommen (istedenfor i veikanten som er vanligst); og strømforsyninga til tomtene ovenfor strekker seg over. Både adkomstvei, vann- og strømledninger stiller avstandskrav til bebyggelse, noe som setter føringer for plassering av bebyggelse.

Ny enebolig får form, dimensjoner og materialbruk som tilpasses landskap, terreng og eksisterende bebyggelse. Grunnmur støpes i betong/mures i tegl, mens 1.etasje og opp bygges i tre. Disse etasjene får stående tømmermannskledning i fasaden. Boligen får saltak og møneretningen følger terrenget. Taket har en bratt takvinkel på mer enn 30 grader. Bygningen får takutstikk. Begge disse grepene forsterker boligens uttrykk som en 2-etasjers bygning. Boligen har en liten takterrasse nedskåret i takflaten mot sør. Denne vil ikke være synlig fra bilveien og vil ikke være sjenerende for naboer.

Dobbelgarasjen er gravd ned under terreng for å unngå for store synlige terrenginngrep på den bratte eiendommen. Garasjen støpes i betong, og taket blir en del av utearealet.

Tomta er svært bratt, og for å skape meningsfulle uterom for lek og opphold er det etablert støttemur i forlengelse av boligen grunnmur/kjellermur. Her får boligen direkte utgang til terreng mot vest og ettermiddagssola. På taket til nedgravd garasje blir det også en sone for uteopphold.

Boligen får en tidsriktig utforming som samtidig tilpasses karaktertrekkene i omkringliggende bebyggelse når det gjelder skala, typologi, takutforming og materialvalg. Huset utnytter høydeforskjellen på tomta, med utgang til terreng på begge plan.